Co-creatie in Gemeente

De gemeente Diemen wilde bij de reconstructie Hartveldseweg-Muiderstraatweg in een zo vroeg mogelijk stadium input verzamelen van leken en professionals. Bij voorkeur door co-creatie. Om zo het ontwerp van deze Oost-West As goed aan te laten sluiten bij eisen en wensen van bewoners en gebruikers van deze belangrijke ontsluitingsweg.

Wij organiseerden t.b.v. 2 verschillende doelgroepen in totaal 6 co-creatie sessies plaats: 3 sessies met professionele stakeholders en 3 sessies met de groep gebruikers/bewoners van de Oost-West As. Deelnemers werden uitgedaagd om lenig te denken. Zij werden gestimuleerd de gebaande paden zo nu en dan te verlaten en hun ideeën, wensen, tips en suggesties aan te dragen. We deden dit thematisch, rondom de volgende functie-indeling van de weg: wonen, werken, verkeer, recreatie en imago.

co creatie workshops diemen

figuur: weergave co-creatie traject (WS = workshop)

In de groep bewoners en gebruikers was ook een afvaardiging aanwezig van bijvoorbeeld de Ouderenbond, de kerk, IVN en een aantal ondernemers.

IMG_1304

actieve sfeer tijdens workshops: ‘handen uit de mouwen’

Omdat de trambaan veel invloed heeft op de stedenbouwkundige en verkeerstechnische aspecten van de Oost-West As, bestond de groep professionele stakeholders uit experts die beroepsmatig betrokken zijn bij de reconstructie van de trambaan. Denk hierbij aan experts van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, Dienst Metro en StadsRegio Amsterdam.

IMG_1395

workshop professionele stakeholders

Tussen de sessies door werden de resultaten verwerkt door het ontwerpersteam, met experts op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en verkeerskunde. Het ontwerpersteam leverde steeds nieuwe informatie aan voor elke sessie met professionele stakeholders en elke sessie met bewoners en gebruikers. Het proces werd door alle betrokkenen hoog gewaardeerd.

Resultaat

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ambitiedocument, dat binnenkort voorgelegd wordt aan de gemeenteraad van Diemen. Na goedkeuring kan snel een aanvang gemaakt worden met het zachte ontwerptraject, daarna gevolgd door een zgn. hard ontwerptraject. In deze periode loopt ook de officiële inspraakprocedure. Verwacht wordt dat deze vlot en goed afgerond kan worden, omdat immers veel belanghebbenden hun wensen en ideeën al kenbaar gemaakt hebben in de workshops van Innovatiewerkplaats.

De schets is gemaakt door Elberfeld, bureau voor landschap en stedenbouw