Faciliteren

Faciliteren

Wij faciliteren participatiebijeenkomsten en teamsessies, begeleiden brainstorms en vernieuwingstrajecten en zijn actief als dagvoorzitter. Op locatie en online.

← scroll →

Inwonersbijeenkomst

Inwoners en professionals betrekken bij het vormgeven van de fysieke ruimte of betrekken bij nieuw zorgbeleid. Dat doen wij graag! Wij hebben ruime ervaring hoe je dat doet, wat erbij komt kijken wanneer je nieuwe ideeën en draagvlak voor vernieuwing zoekt. Hoe je een participatie-bijeenkomst vormgeeft en modereert.

In overleg met de opdrachtgever bedenken wij de vorm en werkwijze van de bijeenkomst. Wij maken een mindmap of draaiboek waarin we de werkvormen en processtappen vastleggen. Ook kunnen wij tips geven over de communicatie voor en na de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zorgen wij voor een ontspannen sfeer en focus. Op een interactieve manier gaan we met inwoners of met professionals en stakeholders aan de slag. We betrekken iedereen bij de vraagstelling of doelen van de bijeenkomst. Voor het bedenken van oplossingen maken we gebruik van de principes van Lenig Denken, waarmee we op zoek gaan naar ideeën die bijzonder én uitvoerbaar zijn. Onze bijeenkomsten sluiten we af met concrete ideeën of concepten voor de toekomst en heldere afspraken voor het vervolg.

Teamsessie

Samen met je managementteam, projectteam of afdeling plannen maken voor de toekomst. Wat speelt er buiten en binnen de organisatie en hoe kunnen we daar onze plannen op afstemmen? Samen bepalen welke trends en ontwikkelingen van belang zijn en hoe je die kunt vertalen naar beleid of concrete nieuwe diensten.

Van elkaar weten welke talenten er aan boord zijn en hoe je die met elkaar die kunt inzetten voor het gewenste resultaat. Voorbeelden van vragen die we met diverse teams opgepakt hebben. In de zorg, bij waterschappen en bij gemeentes zijn:

  • Wat kunnen we doen om de samenwerking in ons team te verbeteren?
  • Hoe geven we elkaar feedback en hoe borgen we onze nieuwe werkwijze?
  • Welke activiteiten gaan we schrappen, wat gaan we ontwikkelen?

Onze aanpak leent zich ook voor het verbeteren van samenwerking met andere teams, binnen de gemeente, provincie of waterschap. Om te ontschotten, om samen vanuit verschillende teams of afdelingen meer te kunnen doen voor de inwoners en klanten.  

Elke teamsessie heeft zijn eigen vraag of doel. Op basis hiervan maken we een voorstel om een of meer dagen met elkaar ‘de hei op’ te gaan. Afhankelijk van de vraag en grootte van de groep kunnen we een of meer begeleiders inzetten. 

Voorbeelden van recente teamsessies vind je in ons portfolio.  

Samen met je team aan de slag met de Omgevingswet? Ook dat kan! 

Vernieuwingstraject

Vernieuwingsvraagstukken worden steeds complexer en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar vaak ook in samenwerking met externe partners.  

  • Wij zetten in op gezamenlijke denkkracht.
  • We geven organisaties een innovatieboost.
  • We helpen om te komen tot een creatieve mindset en prikkelen de denkkracht van de eigen medewerkers, van externe partners, van experts en van burgers.

Voorstel op maat

Voor elk vernieuwingstraject (innovatieboost) maken we een voorstel op maat, op basis van vraag of doel en op basis van de randvoorwaarden. Willen we het intern oppakken of samen met externen, welke tijds- en budgetlimieten zijn er? Welke rol- en taakverdeling spreken we af? Vragen die we in ons voorstel beantwoorden. 

Voor elk vernieuwingstraject en bij iedere innovatieboost stellen we eerst de juiste vragen. Wat is het doel? Willen we het intern oppakken of samen met externen? Welke tijds- en budgetlimieten en andere randvoorwaarden zijn er? Welke rol- en taakverdeling spreken we af? Vervolgens verwerken we de antwoorden in ons voorstel.

Voorbeelden van recente trajecten:  

Social Challenge gemeente De Ronde Venen

Medewerkers vanuit het sociaal domein zijn samen met externe partners in teams aan de slag gegaan om specifieke problemen aan te pakken via de methodiek van Design Thinking.

Workshops gemeente Diemen

Met inwoners en experts maakten we op creatieve wijze een begin met de reconstructie van een belangrijke weg en tramroute. De ideeën van inwoners en van experts zijn uiteindelijk verwerkt door een bureau voor stadsarchitectuur en aangeboden aan de raad. 

Onze methodiek:

  • Verkenning, wat is het probleem, wat zijn ervaringen uit het verleden, wat zijn randvoorwaarden, welke trends zijn van belang, etc
  • Definitie; vaststellen wat het eigenlijke probleem is, of nagaan of het beter is om het probleem te kantelen
  • Ideevinding; vinden van zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem, van direct toepasbaar tot superfantastisch; het combineren van losse ideeën tot concrete concepten, het maken van een actieplan
  • Testen; het maken van een model of prototype dat voorgelegd kan worden aan gebruikers of inwoners om te toetsen

Dagvoorzitter

Als creatieve denkers brengen wij mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. In onze rol als dagvoorzitter betrekken we iedereen en brengen met ‘Schwung’ de dialoog op gang. Zowel plenair, individueel als in kleine groepen laten we mensen reflecteren op de vragen van de opdrachtgever. We dagen uit. En aan het eind zorgen we ervoor dat er concrete conclusies getrokken worden of afspraken gemaakt zijn. Dat er geen losse eindjes meer zijn. 

Bij voorkeur worden we in een vroeg stadium betrokken om samen met de opdrachtgever het event of de bijeenkomst vorm te geven. Om te zoeken naar de juiste balans tussen informatie en participatie, tussen luisteren en aan de slag gaan. We maken een draaiboek waarin we helder zijn over werkvormen en tussen- of eindresultaten. Tijdens de bijeenkomst zorgen we voor een ontspannen sfeer en bewaken de tijd.